Tin tức & Sự kiện

Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã
Tóm tắt những nội dung chính thay đổi trong thông tư 146/2011/TT-BTC so với Quyết định 94/2005/QĐ-BTC theo thông tư này như sau:

Phần 1. Hệ thống chứng từ kế toán

1.1 Bổ sung 1 chứng từ: Bảng thanh toán phụ cấp (Mẫu số C05-X)
1.2 Sửa đổi chứng từ
    - Sửa "Mã đơn vị SDNS" thành “Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách" trên góc trên bên trái của các mẫu chứng từ ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tất cả các chứng từ.
    - Sửa một số thông tin chi tiết trên 04 chứng từ.

Phần 2. Hệ thống tài khoản

2.1 Bổ sung 06 tài khoản:
    1122 - Tiền gửi Ngân hàng
    332 - Các khoản phải nộp theo lương
    333 - Các khoản phải nộp Nhà nước
    334 - Phải trả cán bộ, công chức
    005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
    008 - Dự toán chi ngân sách
2.2 Mở tiết khoản cho 01 tài khoản:
    TK 211 - Tài sản cố định
2.3 Bổ sung nội dung hướng dẫn cho 02 tài khoản:
    111 - Tiền mặt
    211 - Tài sản cố định
2.4 Sửa tên TK 112: "Tiền gửi Kho bạc" thành "Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc"

Phần 3. Hệ thống sổ sách kế toán

3.1 Bổ sung 02 sổ:
    - Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu số S21-X).
    - Sổ theo dõi dự toán (Mẫu số S22-X)
3.2 Bỏ cột "Loại, Khoản"; cột "Mục, Tiểu mục" sửa thành "Mã nội dung kinh tế" trên 02 sổ.
3.3 Sửa cột "Loại, Khoản" thành "Mã ngành kinh tế"; cột "Mục, Tiểu mục" thành "Mã nội dung kinh tế" trên 02 sổ.

Phần 4. Hệ thống báo cáo tài chính

4.1 Bổ sung 03 báo cáo
    - Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu số B07-X).
    - Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu số B08-X).
    - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Mẫu số B09-X).
4.2 Sửa đổi 1 số chỉ tiêu trên 06 báo cáo
    - Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Mẫu số B02a-X)
    - Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Mẫu số B02b-X)
    - Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Mẫu số B03a-X)
    - Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (Mẫu số B03b-X)
    - Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Mẫu B03c-X)
    - Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Mẫu B03d-X)

Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.